Vad är systemutveckling?

Systemutveckling, (på engelska System Development), även systemering; har i dagens samhälle en väldigt viktig roll för företag som hanterar data. Nästan alla företag, speciellt företag som hanterar data måste ha systemutvecklare för att anpassa applikationer utifrån krave hos företaget. Det kan vara heltidsanställda systemutvecklare som regelbundet utför diverse IT-lösningar för generella behov i datasystem, men det är även vanligt att företag hyr in systemutvecklare för temporär service.

Installation av datasystem sköts av systemutvecklare. Inom datasystem kan det finnas applikationer för anställda eller kunder, även klient och serverprogram, nätverk, databaser, säkerhetsprogram och dessutom funktioner för systemadministratörer bland mycket annat. Dessa varierar hos företagen som använder datasystem och det beror oftast på att en systemutvecklare har anpassat systemet efter företagets krav.

Vad är egentligen systemutveckling?

Systemutveckling är termen för den fullständiga processen vid utveckling eller installation av ett datorsystem. Det innebär en beställning på datorsystemet med en strukturerad skriven kravspecifikation och sedan ett genomförande av utvecklingen. Genomförandet innebär programmera, testa och sedan sätta i drift och detta sköts nästan alltid av en systemutvecklare. Systemutvecklare kan även vara anställd för mer generella IT-lösningar för företag som innehar datasystem av olika slag.

Analys, design, kodning och testning är det centrala i en systemutveckling. Då det oftast handlar om större utveckling eller installation av system finns det flertalet steg. En kravspecifikation kommer från företaget och det är en mer generell specificering om vad systemet ska göra. Det krävs en analysering av specifikationen, en design med öga på slutprodukten. Sedan börjar kodningen, vilket kan ses som den främsta uppgiften hos en systemutvecklare, och självklart – testning.

Varför är systemutvecklare så viktigt?

Idag används datasystem till i princip allting. Nästan alla företag som tar emot data måste ha ett datasystem. Det kan vara ett stort finansbolag med flera tusen anställda som behandlar enorma mängder data, men det kan även vara enskilda småaffärer med en kassaapparat. Data anses vara den nya råoljan i form av material med värde och all data går igenom datasystem.

Systemutvecklare är ansvariga för utvecklingen av dessa program, och även installationen. Antingen kan företag tillfälligt anlita någon eller ha systemutvecklare anställda, vilket ofta styrs av företagets storlek och behov. Som nämnts så är det installationen av system för att möta företagets krav som systemutvecklingen oftast handlar om och som är systemutvecklarens viktigaste roll. Men även anpassning som oftast rör färdiga datasystem som måste anpassas i efterhand. Hos mindre, nyare företag så kan det räcka med endast det färdiga datasystemet.

Framtiden för systemutveckling

Det är väldigt svårt att förutspå framtiden för en systemutvecklare när det gäller att utveckla system. Det kan antingen komma att behövas mer eftersom utvecklingen går framåt i en rasande fart. Men det kan även komma att behövas färre tack vare olika tekniker. Exempelvis AI (Artificial Intelligence) som ständigt utvecklas och framställer nya metoder att hantera datasystem och liknande tekniska lösningar. Men utvecklingen kan även framkalla mer specifika roller inom systemutveckling.

Framtiden inom systemutveckling är dessutom en väldigt intressant faktor gällande hur anställningar kommer se ut. Traditionellt har företaget en systemutvecklare anställd. Men det blir mer och mer på konsultbasis där enskilda kvalificerade personer hyr ut sig själva och sina tjänster till företag. Det blir allt vanligare att företag hyr in systemutvecklare när det behövs istället för att ha en anställd.

Steg i systemutveckling

Systemutvecklingen innefattar många faser och det handlar om att definiera, designa, programmera och testa ett nytt datasystem, eller alternativt ett datasystem som redan används. Det kan vara intern utvecklingen av kundanpassade system, skapandet av en databas, eller ett förvärvande av en tredje parts programvara. Exempelvis kan ett företag köpa en programvara, (programvaran i sig är inte anpassad efter några krav) och det är sedan systemutvecklaren som anpassar programvaran.

Metod och process

En metod är att komma fram till hur det färdiga systemet ska se ut enligt kravspecifikationerna. Man skapar en modell av det färdiga systemet och hur det ska se ut, analyserat utifrån design. En process utgår sedan från modellen i hur arbetet ska gå till. Man kan jämföra systemutvecklingen med att laga en middag. Metoden = Receptet (modellen), vilka ingredienser som behövs. Och Processen = Hur du ska tillaga den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *